Goniądz, 4 marca 2019r.
Szanowni Mieszkańcy

              Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję VI Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 13 marca 2019r. (środa), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 13.00

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu V  Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2019-2034.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Goniądz w 2019 roku".
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goniądz
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja na żywo odbędzie się w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g

 

Opublikowano: 2019-03-06

Wydrukuj