Goniądz, dnia  4 lutego 2019r.
Szanowni Mieszkańcy
                        
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję V Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 13 lutego 2019r. (środa) , na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 14.00

Porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu IV  Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
  3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
  4. Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2628 B ulica Jagiellońska w Goniądzu”.
  7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu za 2018 rok.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja na żywo odbędzie się w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g
 

 

Opublikowano: 2019-02-08

Wydrukuj