Szanowni Mieszkańcy
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję II Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 7 grudnia 2018r. (piątek), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu I  Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goniądz.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji .
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goniądzu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania  stałych komisji Rady Miejskiej w Goniądzu, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Goniądzu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Goniądza.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Goniądz do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2018 – 2034.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi powiatowej Nr  2628 B ulica Jagiellońska w Goniądzu”.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.


Transmisja na żywo odbędzie się w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g
 
 

 

Opublikowano: 2018-12-05

Wydrukuj