Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
 ( Dz. U. z 2015r. poz. 1115) zwołuję  XXXVI  Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień
18 października 2017r. (środa) , na którą serdecznie zapraszam.
Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 13.00
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXIV i XXXV  Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Informacja z działalności Burmistrza Goniądza w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2017-2028.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Goniądz.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 2624B ulica Rybacka w Goniądzu oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1853B od dr 1851B Smogorówka Goniądzka.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego Gminy Goniądz.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Gminy Goniądz.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.
 
 
 

 

Opublikowano: 2017-10-11

Wydrukuj